روز دختر بر خانوم دختر من مبارک بااااااااااشه!
روز دختر

روز دختر بر خانوم دختر من مبارک بااااااااااشه! روز دختر شهزاده ی شیرین من! برخیز امروز روز توست، جادو باش! از پشت پستوی غزل، امشب بیرون بیا… زیباترین قو باش! با عشوه ای، لبریز کن تن را گیسو رها کن […]