تو را دوست دارم مرا دوست داری

تو را دوست دارم مرا دوست داری

تو را دوست دارم مرا دوست داری
تو هم دردلت مهرمن هست جاری

چه خوبست شیرین بیانم بپیچد
به گوشم طنین خوشاهنگ آری

دلم را نرنجان گل مهربانم
بکن خاطرم را ز تردید عاری

به عشق تو بود این غزل را سرودم
نگه دار شعر مرا یادگاری

سرانجام با لکنت و شرم گفتی
تو را دوست دارم مرا دوست داری

محمدعلی ساکی