آن مریمی که برای خنده هایت می مرد.‌

آن مریمی که برای خنده هایت می مرد.‌

آن مریمی که برای خنده هایت می مرد.‌

دیرشد
دیرآمدی
آن مریمی که برای خنده هایت می مرد
جان سپرد
در
آغوش تنهایی کبودش