خاطرات،این آدم کُشان خاموش

خاطرات،این آدم کُشان خاموش خاطرات،این آدم کُشان خاموش

خاطرات،این آدم کُشان خاموش
هیچوقت حرف حالیشان نیست
عاقبت
یک زنگ تلفن
یک آهنگ قدیمی
یک صدای آشنا
یک شیشه ی عطر خالی …
همانند زخم خنجری
یا نه 
شاید خود خنجری که لای زخمی مانده باشد
قاتل مردی میشود که مدتهاست
به تنهایی در انتظار دوباره دیدنت نشسته است .
” امیر نویدکیا “