که زندگی آن چیزی نیست که انتظارش را داشتیم

که زندگی آن چیزی نیست که انتظارش را داشتیم
حتماً بخوانید
خواب تنهایی من

اینکه آدم بداند
گاهی دست خودش نیست
که زندگی آن چیزی نیست که انتظارش را داشتیم
که انسان ها آن طوری نیستند که تصورش را می کردیم 
هرزگاهی بایستی
آدم های زندگیمان را
الک کنیم
برای روزهای دلتنگی .
” امیر نویدکیا “