آخرش عطری ازان مو های بورت می برم

آخرش عطری ازان مو های بورت می برم

آخرش عطری ازان مو های بورت می برم
گر به میل خود نیایی من به زورت می برم
در نــرو از کوره می دانــی خودت ای آرزو
مـن که از روز ازل دارم به گورت می برم
سید محسن جوادی