مرا گفتی تو را دیگر نمی خواهم

مرا گفتی تو را دیگر نمی خواهممرا گفتی تو را دیگر نمی خواهم
حتماً بخوانید
خانه دوست کجاست ؟

مرا گفتی تو را دیگر نمی خواهم
مرا گفتی خداحافظ نمی مانم
تو را گفتم که جانانم کنارم باش
مرا گفتی تو را جانم نمی دانم

مرا گفتی که از جانم چه می خواهی؟
تو را گفتم چرا پيشم نمی ماني ؟
مرا گفتی وجودت را نمی خواهم
دلم ويرانه شد از دل چه می دانی ؟

تو را گفتم ببین عشقت تمامم کرد
ببین عشقی که حسرت شد خرابم کرد
مرا گفتی کدامین عشق را گويي ؟
تو را هرگز نمی خواهم…خلاصم کرد

خداحافظ تو را دیگر نخواهم داشت
خداحافظ تو را من دوست خواهم داشت
مرا گفتی خداحافظ سپس رفتی
نبودت در وجودم درد خواهد داشت
احمد طیبی