در بوسه باران لبت ، لبهای من تر میشود

در بوسه باران لبت ، لبهای من تر میشود
حتماً بخوانید
ادامه دارد…

در بوسه باران لبت ، لبهای من تر میشود
گاهی در آغوشم بگیر ،جانم که بهتر میشود

در ظلمت شبهای حزن انگیز من گاهی بیا
برتابشت چون در دلم نوری منور میشود

در گیسوی پر راز شبهای تو چون پیمانه ها
دستی کشم آنگاه که چون جانم معطر میشود

در عالم معنا بیا در جان من شوری بزن
من چون ترا گم می کنم روحم مکدر میشود

با ساز و چنگ و دف بیا پیمانه ها چون پر شود
در چشم من گویی بهشتی را مصور میشود
iraj.nasrollahi