دلم امشب هوای باز می خواهد

دلم امشب هوای باز می خواهد

دلم امشب هوای باز می خواهد
دلی پر عشق و پر آواز می خواهد

برای دیدن یاران بی غش هم
نوای چنگ و گاهی ساز می خواهد

خیالش میزنم ، من ساز وارانه
مرا بیدار و خود در ناز می خواهد

به او گویم بیا سودای خود بگذار
مرا در جنگِ خود سرباز می خواهد

رفیق من نشد این دل به شبها چون
صدای نغمه از هر ساز می خواهد

پریشان خاطرم سازد به شبها او
برای عشقِ خود پرواز می خواهد
iraj.nasrollahi