چندپله بالاتر ازعشق

چندپله بالاتر ازعشق
حتماً بخوانید
گریبان گیر هستی توام

عنوان:چندپله بالاتر ازعشق
به جایی رسیده ام
چند پله بالاتر از عشق
به آنجایی که
من
برای تو
میمیرم
و تو
مرگ را
برای من آرزو میکنی
چه زیباست این تساوی!!!
مریم باغ شیرین