یا امام هشتمین

یا امام هشتمین

یا امام هشتمین
قسمتی کن تا بیام به محضرت
قسمتی کن تا بیام پابوس تو به دیدنت
راست که حرمت ندیده ام
ولی خیلی تعریفا من شنیدم
از آب سقاخانه ات که
هر مریضی بخوره شفاش زود می گیره
شنیدم مریضا رو شفا می دی
دل های شکسته رو دوا می شی
یا علی موسی الرضا دلم می خواد بیام کنار قبرت با تو صحبت بکنم
با تو درد دل کنم
تا شفای دردم من بگیرم
نیر جعفری