بازم بارون میاد نم نم هوای باغ لبریزه

بازم بارون میاد نم نم هوای باغ لبریزه

بازم بارون میاد نم نم هوای باغ لبریزه
زبوی آشنایت دل تویی باران پاکیزه
بازم بارون میاد نم نم هوای باغ مستم کرد
به مستی من زدم حرفی که شاید گوش نباید کرد
بازم بارون میاد نم نم صدای آشنایی نیست؟!
صدای رعد و برق دل صدای گرم پاییزیست
بازم بارون میاد نم نم دلم از عشق میگیره
دل از عشق گرفته باز ندای عشق میگیره
بازم بارون میاد نم نم ولی ابری و آبی نیست
پریشونم و در فکرم که اینجا جای کی خالیست
محمد جیحانی