تقدیم به فرزندان شهدای مدافع حرم

تقدیم به فرزندان شهدای مدافع حرم
حتماً بخوانید
بجنب خودکار…

بسمه تعالی
تقدیم به فرزندان شهدای مدافع حرم
بابا جونم سلام، بابای خوب من سلام ***************** یه دنيا حرف دارم خلاصه می شه تو نگام
به روی شونه هام ،یه كوه درد و غربته ************** نگاهم و بخون كه پر آه و حسرته
نگاه من پر از حرف و حدیث و غربته *************** چرا نيومدی دلم پر از حكایته
****** فدای راه تو، شده بابای من حسين **** آقام آقام آقام ، حسين آقای من حسين *******
خدا ميدونه كه مونده چشای من به در **************** یعنی ميشه بيای ،یه بار دیگه بگم پدر
آخر تو سوریه بابا به آرزوش رسيد ****************** خدا كنه منم ،تو راه اون بشم شهيد
****** فدای راه تو، شده بابای من حسين **** آقام آقام آقام ، حسين آقای من حسين *******
ميخام بگم بابا ،بگو به بی بی از كرم *************** تا از خدا بخواد ، بشم مدافع حرم
این رزق و روزی رو ، بی بی برای من نوشت ***** مامان بهم ميگه ، رفته بابا توی بهشت
****** فدای راه تو ،شده بابای من حسين **** آقام آقام آقام ، حسين آقای من حسين *******
تفنگ تو روی، شونه ميگيرم و ميگم ****************** فدائی حسين ، شدم مدافع حرم
بابا یتيم شدم ،و تو شدی شهيد عشق ***************** عجب سعادتی ، فدای بی بی دمشق
****** فدای راه تو ،شده بابای من حسين **** آقام آقام آقام ، حسين آقای من حسين *******
تو رفتی تا حرم ،نشه اسير اشقيا ******************* چه خوب شد اومدی ، دادی به شهر ما صفا
بابای پرپرم ،دعا بكن توی حرم ******************** بی بی اگه بخواد ، راهی بشم سوی حرم
دعا كنم برات ، بری بالا تا كهكشون **************** دعا بكن برام ، بابا جون از تو آسمون
برای فاطمه ، به سينه و به سر زدی **************** بی بی خرید تو رو تو فاطميه پر زدی
گل قشنگ من ، اگه شدم یتيم ولی ****************** یه یار كوچيكم ، برا آقام سيد علی
****** فدای راه تو ،شده بابای من حسين **** آقام آقام آقام ، حسين آقای من حسين *******
شادی ارواح طيبه شهدا و امام شهدا صلوات