از دهان من سنگواره ای زهر آگین… | کافه شعر

از دهان من سنگواره ای زهر آگین…