دیگرخدا را این حوالی حس نمیکنم | کافه شعر

دیگرخدا را این حوالی حس نمیکنم