شبیه تکرار حجره های لب بسته

شبیه تکرار حجره های لب بسته

شبیه تکرار حجره های لب بسته
زیر طاق های صف کشده به انتظار
در سکوت سرد و وهمناک بازار
پیچیده در پوست شب
یا مثل تکرار هر روز رهگذران از خیابان
با پای آبله دار
و شانه ایی مصلوب به درد های خفته
درگیر و دار ماندن و رفتن
دلتنگی من آن زمهریر غریب
چنبره زده بر دیار خفقان
هم آوا با ویرانه های خاموش
جاری بر شط سرخ
به یاد تو تکرار می شود
آزاده میرکمالی راینی