کاش آنقدر غمت کوچک بود | کافه شعر

کاش آنقدر غمت کوچک بود