جرم من دیدن چشمان تو بود | کافه شعر

جرم من دیدن چشمان تو بود