یاد سهراب که گفت

یاد سهراب که گفت
حتماً بخوانید
مزاحم

یاد سهراب که گفت
بهترین چیز نگاهیست که از حادثه عشق تر است
آمده آن لحظه
اشک عشق است که از چشمانم میچکد بر کاغذ
کاش اینجا بودی و خودت می دیدی
گرچه از من دوری چشم من تر شده از حادثه عشق تو
بهترین چیز که سهراب نوشت
تو به چشمم به نگاهم دادی
کاش اینجا بودی و خودت می دیدی …..
مینا