محفل مغرب سبزه پوش تو.

محفل مغرب سبزه پوش تو.
سبزشدباخلیج پرخروش من.وان خمارسیه چرده وعبوس تو.مست شدزپیاله ی می فروش من.نیمه شب کشتی داستان تو.ردشدازتنگه ی داریوش من.ان همه هیبت باستان تو.سرقتی بوده ازشهرشوش من.ان چراغ روشن یهودیان.ذره ایست زاتش خموش من..سعدوخالدویزیدتوکجا؟رستم ودایوس ومهرنوش من.پاپتی های ریگزارتوعرب.کی رسدبه مردم دلیروسختکوش من.
محمد مومنی