ریتم آب…

ریتم آب...
حتماً بخوانید
همه چیز نا پیداست…
ریتم آب…
در تفسیر هفت رنگ
در پاسداشت آفتاب
ترا می خواهد…
ای منتهای غزل !
به بی ساحل موجم بیا
از چکید روزن عشق
در طالع صبح
ای هزاران جنون روشنی
نفسی بیامیز…
حیات مانده را !
تولّدت مبارک
حسین گائینی