با گــــمخانهٔ دلم هوس بوسه کرده ام  | کافه شعر

با گــــمخانهٔ دلم هوس بوسه کرده ام