راضی نشو به رفتنم داری تو غصه می کشیم از الهام نعیمی

راضی نشو به رفتنم داری تو غصه می کشیم 
راضی نشو به رفتنم داری تو غصه می کشیم
راضی نشو اصرار کن حتی برای دلخوشیم
راضی نشو حتی اگه رفتن به نفع من و توست
اینقدر خستم که فقط ترجیح من داشتن توست
این خونه غرق ماتمه وقتی تو اونجا نیستی
وقتی برای زجر من تو روی من وامیستی
نابود می کنی من رو وقتی
سکوت می کنی
از بام این دلبستگی یکهو سقوت می کنی
دل گیرم از این زندگی دل گیرم از دست خودم
راضی نشو حتی اگه بد بودم و بدتر شدم