وروجک عاشق 

وروجک عاشق 
وروجک عاشق
لابلای طنّازی هایت
وسیع شده ام!
مث:
چیزی که…
ـ با جار و جنجال بفروشند!
مث:
صدای خراشیدهٔ روزگار
مث:
یه خونِ خفیف و خرفت!
یه …
بَسِ موهوم
ـ ▪ ـ ▪ ـ ▪
✍ ح . رزاس
✔وروجک