واعظ وموعظه وپند دگر سود نداشت حسن محمدنیا | کافه شعر

واعظ وموعظه وپند دگر سود نداشت حسن محمدنیا