شعر عاشقانه کوچه

شعر عاشقانه کوچه
توی
کوچه…
پس کوچه های زندگی
همیشه، دو نفرم!
یه:
علی چپ
یه:
علی راست
امّا…
وروجکم!
تو با اشکهایت ببین…
چاه
هست
کوچه نیست!
…..
ـ علی
… تنهاست !
✍ ح.رزاس
▫سفر خاک ▫