ترانه عاشقانه دلم مي خواد يه بار ديگه از محمدرضا ایرانی

ترانه عاشقانه دلم مي خواد يه بار ديگه
دلم مي خواد يه بار ديگه
بگم كه عاشقت شدم
عاشقِ مهربوني و….
چشماي صادقت شدم
دلم مي خواد باز ببينم
خنده روي لباي تو
غصه نباشه تو دلت
منم بشم فداي تو
دلم مي خواد بدوني
كه رفتن من اجباريه
قصه ي درد آدما
يه قصه ي تكراريه
عشق من گريه نكن
نشد كه پيشت بمونم
اما اينو بدون كه باز
بدون تو نمي تونم
دلم مي خواد يه بار ديگه
حتي اگه دلت نخواد
موهاي رنگ گندميت
رها بشن به دست باد
انگار زمونه نمي خواد
كه من باشم كنار تو
تو گوشم پچ پچ ميكنه
راتو بكش زودتر برو
زندگي مثلِ سفره
ما عاشقا ره گذريم
هميشه يكي ميره
هميشه هم منتظريم