شعر عاشقانه کوتاه از مهسان احمد پور

شعر عاشقانه کوتاه از مهسان احمد پور
حتماً بخوانید
سوت بزن در گوشم
باور کن زیبایی هم  میتواند
سرنوشت غم انگیزی باشد
گل ها خوب می شناسند
اندوه شکسته شدن را
با دست های کسی که
مست عطر تن توست
گاهی در امتداد نگاه  زنان  زیبا
به زخم های نامرئى ميرسی
به جراحت رودخانه ای آرام
که هزار قایق
به هنگام پیش رفتن
سینه اش را شکافته باشند.
#مهسان_احمدپور