چه فرقی می کند … از امید اصغری

چه فرقی می‌کند

چه فرقی می‌کند
آسمان باشم یا زمین
پرنده باشم یا گل
و یا هر چیز دیگری
وقتی در من رمنده‌ای‌ست
که تنها بدست تو رام  می‌شود

#امید_اصغری
از کتاب #دیکتاتوری_عشق
#نشر_مایا