به نام تو تو که سيراب کردي جهان تشنه از احساس من رو

به نام تو تو که سيراب کردي جهان تشنه از احساس من رو

به نام تو تو که سيراب کردي جهان تشنه از احساس من رو
به نام تو تويي که ياد دادي به قلبم معني عاشق شدن رو
به نام تو تو که انگار عشقت شده شور شروع تازه ي من
منو از من گرفته غرق کرده توو روياهاي بي اندازه ي من
به نام تو تو که هر بار چشمات به سمتم رفت دنيا زير و رو شد
قشنگي از رخ خورشيد رفت و به چشمم ماه هم بي آبزو شد
به نام تو تو که جادوش کردي غرورم رو تا اين آغوش وا شه
يکم از عمق درياي وجودت کمش کن تا توو اين آغوش جا شه
به نام تو تو که آروم جوني به نام تو تو که تسکين دردي
به نام تو تو که با بوي عطرت همه گلها رو بي انگيزه کردي

رضا کلبتدی