رمز پایندگی عشق از محمد جوکار

رمز پایندگی عشق از محمد جوکار
حتماً بخوانید
مسخ وحشی ترین زمین باشی

رمز پایندگی عشق از محمد جوکار

رمز پایندگی عشق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امشب از سرمه ی چشمت ، غزلی خواهم گفت
چشم تو ، ناب ترین سوژه ی صدها غزل است

عشق در پای دو چشمان تو ، زانو زده است
غمزه ی چشم تو تلفیق غزل با عسل است

انحنای لب تو ، نابترین شعر من است
بخدا خال لبت ، قالب ضرب المثل است

اصلن این عشق تو رخداد جهانی شده است
بگمانم که لبت ، رابط بین الملل است

مژه بر هم زدنت ، فلسفه ی زلزله هاست
شهر چشمان تو انگار ، به روی گسل است

جرم لبهات همان بس ، که مرا شاعر کرد
گرچه لبهای تو مصداق چک بی محل است !

ترسم از جاده و پیچ و خم عشق تو نیست
بلکه از فاصله ی بین زمین تا زحل است !

هی نگویید چرا “یاس خیال “م مست است
چون فراخوان لبت مطلع صدها غزل است !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م.ج.یاس خیال ۱۳۹۴٫۱۰٫۰۲