پیراهن آبی از زهره میرشکار

پیراهن آبی
حتماً بخوانید
اگر عصرِ پا به غروبی…

پیراهن آبی از زهره میرشکار

همه چیز را می توانم تحمل کنم
جز پیراهن آبی ات را
هر بار
آنرا می پوشی
پرنده ای می شوم
که بعد مدتها
آسمان دیده…

*

جاده ای در من
همیشه یک مسافر دارد
که نمی رسد…

زهره میرشکار