واسه دیدنت دست وپامیزنم ابوالفضل یحیایی

واسه دیدنت دست وپامیزنم ابوالفضل یحیایی

سرخط نوشتم همین ابتدا
یه واژه که معنیش میشه انتها
یه تخته شکسته که غرقم کنه
چقدشوق مردن ،چقداشتها

من ازلابه لای خودم میگذرم
باهرخاطره ازیه موج میپرم
سرنقطه چین نگاهت ولی
اسیر یه دریای آبیترم

ببین واژه هاروچقدآبین
چقداین خطوط غرق بیتابین
نه این لغزش دستمه موج نیست
آخه واژه هام گیج بیخوابین

آره این که نزدیک صخره س منم
ببین خونی چهره ى پیرهنم
توی خواب خط خورده ى جمله ها
واسه دیدنت دست وپامیزنم
ا.ی