آرام کسی رد شده اما ضربانش حسام بهرامی

آرام کسی رد شده اما ضربانش

آرام کسی رد شده اما ضربانش حسام بهرامی

 

آرام کسی رد شده اما ضربانش

باید بنویسم غزلـی تا هیجانش…

عطر خوش نعنــای تــــو در حلـقه‌ای از دود

سرگیجه‌ی این شهر، من و نقش جهانش

آواز بیاتی و چه خوب است که یک شب

عریــــان بشوی در وسط جامـــه درانش

از روی لب توست کــه در حاشیه‌ی قم

هی شعبه زده حاج‌حسین و پسرانش

این شعـــر فقــط تاب و تب رد شدنت بـــود

چیزی که عیان است چه حاجت به بیانش

دنباله‌ی موهای تو بر صفحه‌ی کاغذ

آرام کســی رد شده امـا ضربانش…

حسام بهرامی

از روی لب توست که در حاشیه قم

از روی لب توست که در حاشیه قم

سایر اشعار حسام بهرامی را از لینک زیر بخوانید.

حسام بهرامی