به قفس‌ سوخته گیریم که پر هم بدهند حامد عسکری

به قفس‌ سوخته گیریم که پر هم بدهند حامد عسکری

به قفس‌ سوخته گیریم که پر هم بدهند

ببرند از وسط باغ گذر هم بدهند !

حاصل این همه سال انس گرفتن به قفس
تلخ کامی‌ست! اگر شهد و شکر هم بدهند …

همه‌ی غصه‌ی یعقوب از این بود که کاش
باد ها عطر که دادند، خبر هم بدهند …

ما که هی زخم زبان از کس و ناکس خوردیم
چه تفاوت که به ما زخم تبر هم بدهند؟

قوت ما لقمه ی نانی‌ست که خشک است و زمخت
بنویسید به ما خون جگر هم بدهند !

دوست که دل‌خوشی‌ام بود فقط خنجر زد
دشمنان را بسپارید که مرهم بدهند

خسته‌ام، مثل یتیمی که از او فرفره‌ای
بستانند و به او فحش پدر هم بدهند !

به قفس‌ سوخته گیریم که پر هم بدهند حامد عسکری

حامد_عسکري

سایر اشعار حامد عسکری را از اینجا بخوانید.