یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه ات سجاد دانشمند

یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه ات

یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه ات سجاد دانشمند

یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه ات
لالبی الا لبت لابوس الا بوسه ات…

گرمی لبهای تو ، دائم به دردم می خورد
در کنار سردی شبهای دریا بوسه ات…

گرمی دستان تو یا باده ی چشمان تو
گرچه کار هم دوشان مستی ست اما بوسه ات…

این ولاالضالین ترین شعر من مغضوب توست…
اهدنا اللبهای تو تا صبح فردا بوسه ات…

قل هو الله احد رویت ؛ صمد دستان تو
سجده های واجب البوس است اینجا بوسه ات …

روسری را باز کن اعجاز کن؛ گم راه کرد…
قاریان سوره ی والعاشقان را بوسه ات
با و  واو  و  سین  … حروف رمز لبهای مبین
باب تحریف است بی آیات عظما بوسه ات …

گرد تفسیر بحار البوسه ی لب های تو
زاهد و گبر و مسلمان است… حاشا بوسه ات

اینقدر با سرخی لبهات بی تابم نکن
می کند من را ذلیل و خوار و رسوا بوسه ات..

الفرار از مرگ … هیهات از لبت ؛ باید گریخت…
تا نبرده جان من را هم به یغما بوسه ات …

هیچ جنسی مثل جنس بوس تو مرغوب نیست…
لالبی الا لبت لا بوس الا بوسه ات …

یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه ات

سجاد دانشمند

یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه ات

سایر اشعار سجاد دانشمند را از لینک زیر بخوانید.

سجاد دانشمند