من آن درسم که روز امتحانش را نمیدانی سعید صاحب علم

من آن درسم که روز

من آن درسم که روز امتحانش را نمیدانی سعید صاحب علم

من آن درسم که روز امتحانش را نمیدانی
همان آهنگ زیبا که زبانش را نمیدانی

مرا حل کرده ای پاسخ بدست آورده ای اما
از این ارقام طولانی یکانش را نمیدانی

نمازی بود در شهری میان راه دلبستن
وضو داری ولی وقت اذانش را نمیدانی

مرا چون عید فطری دوست داری،مشکلت اینجاست
به این عیدی که دل بستی زمانش را نمیدانی

محبت کافه ای شیک و تماشایی ست در تهران
که وصفش را شنیدی و نشانش را نمیدانی

به خاطر داشتی من را شبیه شعری از حافظ
که ترکیب درست واژگانش را نمیدانی

سعید صاحب علم

من آن درسم که روز امتحانش را نمیدانی سعید صاحب علم

سایر شعر های سعید صاحب علم را از لینک زیر بخوانید.

سعید صاحب علم