باید که ز داغم خبری داشته باشند حسین جنتی

باید که ز داغم خبری داشته باشند

باید که ز داغم خبری داشته باشند حسین جنتی

باید که ز داغم خبری داشته باشند

هر مرد که با خود جگری داشته باشد

حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش

در لشکــر دشمن  پسری داشتـــه باشد !

حالم چو درختی است که یک شاخه نا اهل

بازیچــــه ی  دست  تبــــری  داشتـه  باشد

سخت است پیمبر شده باشی و ببینی

فرزند تــــو دیــــن دگـــری داشته باشد !

آویخــــته از گــــردن من شـــاه کلیدی

این کاخ کهن بی که دری داشته باشد

سر درگمـــی ام داد  گـــره در گـــره اندوه

خوشبخت کلافی که سری داشته باشد !

 

باید که ز داغم خبری داشته باشند

حسین جنتی

سایر اشعار حسین جنتی را از لینک زیر بخوانید.

حسین جنتی